سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
کاشان 
استاد 
1380/07/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
فقه و اصول و فلسفه  
همکاری 
فنی حرفه ای شهیدرجایی 
همکاری 
1391/07/24 
1391/07/24 
سمینارتخصصی استانداردهای تدزیس ومهندسی هوشمندسازی آموزش 
تدریس 
مرکزمدیریت کاشان 
استاد 
1389/11/30 
1398/11/30 
کارگاه پژوهشی بررسی مصادرومنابع فقهی ،اصولی ورجالی 
اداری 
دانشگاه ادیان ومذاهب قم  
معاونت 
1392/12/26 
1393/12/26 
معاون مدیرگروه مذاهب فقهی 
همکاری 
حوزه علمیه کاشان  
حضوردردرس خارج فقه واصول ایت الله نمازی 
1387/04/29 
1398/04/29 
خارج فقه واصول 
اداری 
حوزه علمیه خواهران (کوثر)کاشان 
مسئول پژوهش  
1389/11/09 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
مسئول پژوهش  
تدریس 
حوزه علمیه کاشان  
استاد 
1395/09/29 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
تدریس فقه وفلسفه 
تدریس 
دانشگاه های کشور 
استاد 
1385/06/30 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
تدریس تاریخ تحلیلی صدراسلام وامامت 
همکاری 
حوزه های علمیه خواهران 
همکاری 
1391/02/01 
1391/02/01 
کارگاه آموزشی روش تحقیق ومنبع شناسی 
همکاری 
دانشگاه آزاد 
همکاری  
1397/06/07 
1397/06/07 
رشته تالیف کتاب بخش پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه ازاد 
پژوهشگر 
1395/05/10 
1395/05/10 
ارائه مقاله باموضوع اصول واستنباط فقهی 
اداری 
اداره اوقاف کاشان 
پژوهشگر 
1394/10/12 
1394/10/12 
نگارش کتاب امامزادگان مدفون درمنطقه کاشان 
اداری 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان  
داورپایان نامه 
1375/08/07 
1391/08/07 
داورپایان نامه