مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مجید
نام خانوادگی:زجاجی مجرد
پست الکترونیک:dr.zjaji313@gmail.com
نخصص ها:حقوق ، ادیان و مذاهب ، تاریخ و سیره

زندگی نامه

بسم الله الرحمن الرحیم

اینجانب مجیدزجاجی مجردمتولد1344درکاشان هستم. دارای دکترای مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی ازدانشگاه ادیان ومذاهب قمودارای سطح 3حوزه وسابقه شرکت دردرس خارج به مدت 13سال میباشم.کارشناسی حقوق قضایی وکارشناسی ارشدعلوم جزاوجرم شناسی ازدانشگاه آزاداسلامی رادارم.

درزمینه 1.پژوهش وتحیق2.تدریس 3.سخنرانی 4.مترجمی زبان عربی 5.مشاوره حقوقی دردعاوی حقوقی وکیفری وامورخانواده 6.تاریخ اسلام واهل بیت 7.امورمذاهب اسلامی تخصص دارم.

 تدریس درحوزه علمیه برادران وخواهران،دروس عمومی دانشگاه پزشکی کاشان،دروس معارف وفرهنگ درنهادها،ادارات ونیروی انتظامی رابه عهده دارم.

بنده دارای سابقه ایثارگری ورزمندگی در1.جبهه غرب (بانه)2.جنوب(خرمشهر-اهواز-دارخوئئن)3.شرکت در11عملیات رزمی رابه مدت بیش ازسه سال دارم.

درسال های تحصیل درحوزه علمیه ازاساتیدی همچون ایات عظام سیدمهدی یثربی، سیدمهدی مکی،شیخ حسن صراف زاده، سیدعزیزالله امامت،شیخ جعفرصبوری،سیدحسین مناقب،سید محمدباقرمصطفوی،شیخ احمدموسوی برزکی،شیخ عبدالنبی نمازی بهره مندشده ام