تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
سطح 3 
1394 
فقه  
کاشان 
17.00 
دکترا 
1397 
مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی 
دانشگاه ادیان ومذاهب قم 
18.58